Mark- och vattenanvändning

Mark- och vattenanvändning

Mark- och vattenanvändning visar grunddragen av den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela planförslagets område. Användningarna läggs ut som ytor och linjer och för varje yta och linje definieras en användning som sedan preciseras vid behov. Ställningstagandet visar vilka avvägningar som gjorts och ger vägledning för detaljplanering samt för prövning av bygglov och andra tillståndsärenden som rör mark- och vattenanvändning. Exempelvis beskrivs vilka kvaliteter som ska uppnås i ett område, om det finns förhållanden som särskilt ska beaktas, etcetera. I den mån det är möjligt beskrivs också vilka konsekvenser som ställningstagandet kan medföra för det enskilda mark- eller vattenområdet.

För varje område anges något av de tre alternativen pågående, utvecklad eller ändrad användning. Pågående användning innebär att inga större förändringar planeras utan fortsatt pågående användning gäller. Utvecklad användning innebär att kommunen ska utveckla och förstärka området utifrån den användning som redan finns på platsen, till exempel förtätning med fler bostäder eller större utbud av servicefunktioner. Ändrad användning används vid nyexploatering av ett område eller omvandling av ett bebyggt område, till exempel från areell näring till bostäder.

Justerar koordinatnät

Karta över mark- och vattenanvändningen i Torekov.

Mångfunktionell bebyggelse

Områden som har stads- och tätortsmässig karaktär och innehåller olika servicefunktioner tillsammans med bostäder. Bebyggelse används i huvudsak för bostäder, kontor, handel eller annan verksamhet som är förenlig med bostäder. Bebyggelsen är i huvudsak indelad i kvarter åtskilda av gator, eller har en kvartersliknande struktur. Trafik- och parkeringsytor, parker och fritidsanläggningar kan ingå.

Justerar koordinatnät

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Områden som huvudsakligen består av bostadsbebyggelse, men där en eller ett fåtal servicefunktioner kan förekomma. Kompletterande funktioner som trafik- och parkeringsytor och grönområden ingår.

Justerar koordinatnät

Verksamheter och industri

Verksamheter och industri är områden för verksamheter som inte bör blandas med bostäder. Verksamheterna i den här användningen är störande för omgivningen på något sätt och är inte förenliga med bostäder. Det kan till exempel vara verksamheterna som är ytkrävande, genererar tung trafik eller påverkar omgivningen med buller eller lukt.

Justerar koordinatnät

Transportinfrastruktur

Transportinfrastruktur redovisar den fysiska utbredningen för det övergripande gång-, cykel- och vägnätet som har betydelse för trafikförsörjningen. Väginfrastruktur gång- och cykelnät innefattar vägar med blandtrafik, cykelfält och cykelbanor med olika typer av vägunderlag.

Justerar koordinatnät

Teknisk anläggning

Teknisk anläggning är områden som försörjer samhället med exempelvis energi, vatten och telekommunikation och som är grundläggande funktioner för ett fungerande samhälle.

Justerar koordinatnät

Areell näring

Areell näring är områden där särskild hänsyn bör tas till jordbrukets intressen enligt miljöbalken 3 kap 4 §.

Justerar koordinatnät

Grönområde och park

Användningen avser grönområden som på grund av dess stora betydelse för ett stort omland bör skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö. Det kan vara parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden eller lekplatser i eller i nära anslutning till tätorter samt anlagda områden för fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus.

Justerar koordinatnät

Natur och friluftsliv

Natur och friluftsliv innefattar större sammanhängande områden där värden för rekreation, tillfällig vistelse, natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster är prioriterade och förvaltas med hänsyn till friluftslivet. Områdena ska vara allmänt tillgängliga och kan innehålla övernattningsmöjlighet för det rörliga friluftslivet, vandringsleder, motionsslingor mm. Områden kan ha olika karaktär och användning beroende på årstid.

Justerar koordinatnät

Vatten

Avser öppet hav.

Justerar koordinatnät