Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

En översiktsplan kan normalt antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. I en strategisk miljöbedömning ingår att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som redovisar kommunens bedömning av den påverkan på miljön som planens genomförande kan få. Du kan ta del av miljökonsekvensbeskrivningen här.

Dagshög stenbrott, Torekov.Dagshög stenbrott, Torekov.