Välkommen

FÖP Torekov 2040 Granskningshandling

Välkommen till den fördjupade översiktsplanen för Torekov med tidshorisont till år 2040. Planförslaget är digitalt och utformat enligt Boverkets ÖP-modell 2.1. Planförslaget och dess bilagor finns även att ta del av i PDF-format:

Planen är på granskning från 24 juni till den 31 augusti 2024. Under granskningstiden kan du lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter skickas skriftligen till:

Ange namnteckning, ev. namnförtydligande, postadress samt diarienummer B2020-811. Lämna dina synpunkter senast den 31 augusti 2024.

Frågor besvaras av översiktsplanerare Nima Shahsavar eller planchef Klara Harmark-Peters. Kontakta medborgarservice, tel.nr. 0431-77 000 eller skicka ett mejl till samhallsbyggnad@bastad.se