Välkommen

Fördjupad översiktsplan Torekov 2040 - samrådshandling

Välkommen till den fördjupade översiktsplanen för Torekov med tidshorisont till år 2040.

Planförslaget är digitalt och utformat enligt Boverkets ÖP-modell 2.1.

Planförslaget och dess bilagor finns även att ta del av som PDF:

Planen är på samråd från 15 juni till den 31 augusti 2023. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter skickas skriftligen till:

Ange namnteckning, ev. namnförtydligande, postadress samt diarienummer B2020-811. Lämna dina synpunkter senast den 31 augusti 2023.

Frågor besvaras av översiktsplanerare Nima Shahsavar eller planchef Klara Harmark-Peters. Kontakta medborgarservice, tel.nr. 0431-77 000 eller skicka ett mejl till samhallsbyggnad@bastad.se